آلبوم بی واژه

آلبوم زیبا و به یاد ماندنی بی واژه از استاد محمد اصفهانی در ماه اردیبهشت سال 1390آماده و منتشر شد. آلبوم بی واژه شامل 11 قطعه ترانه به یاد ماندنی می باشد. این آلبوم توسط نشر ایران گام انتشار یافته است. نکته جالب توجه این آلبوم فروش حدود 200000 نسخه از آن تنها پس از 2 هفته از انتشار آلبوم می باشد.